Bioekonomi i korthet

Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Bioekonomin strävar efter att minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetsplatser enligt principerna för hållbar utveckling.

De viktigaste förnybara naturresurserna i Finland är skogarnas, markgrundens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, det vill säga organiskt material och sötvatten. Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller, exempelvis koldioxidbindning och rekreationsmöjligheter. Också det att naturresurser inte slösas utan nyttjas och återvinns effektivt är en central del av bioekonomin.

Bioekonomin utgör en stor möjlighet för Finland. Världens ökande befolkning, sinande naturresurser och avtagande biologisk mångfald samt klimatförändringen förutsätter att det utvecklas en bioekonomi som grundar sig på förnybara naturresurser.

År 2030 kommer det att behövas 50 procent mer mat än i dag, 45 procent mer energi och 30 procent mer vatten. Ökande efterfrågan leder till minskade naturresurser och högre priser. Därför kommer tillgången till och effektivt utnyttjande av råvaror att utgöra en konkurrensfördel. Dessutom kommer tilltagande miljömedvetenhet och skarpare lagstiftning att leda till minskad tillverkning av miljöbelastande produkter.

Denna globala utveckling skapar en grund för övergången till bioekonomi. Bioekonomi är inte en ny bransch, utan den förenar många branscher inom primärproduktion och förädling samt marknader för slutprodukter. Kännetecknande för bioekonomi är nyttjande av förnybara biobaserade naturresurser och användning av ren teknologi som bevarar miljön samt effektiv återvinning av material. Övergången från fossil ekonomi till bioekonomi kan på goda grunder kallas för den nya vågen inom ekonomin.