Uppdateringen av den nationella bioekonomistrategi 2020-2021

Finlands nationella bioekonomistrategi uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och Marins regeringsprogram. Mål är att på ett hållbart sätt sträva efter ett högre mervärde inom bioekonomin.  Strategiarbetet inleds hösten 2020 och slutförs 2021.

Bioekonomistrategin från år 2014 uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och ligger i linje med regeringsprogrammet. Grunden för arbetet är EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019. Målet är också att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin.

I uppdateringsarbetet beaktas också statsrådets andra strategier och program som är färdiga eller under beredning, såsom klimat- och energistrategin, det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, färdplanen för plast, programmet för klimatvänlig mat och den nationella skogsstrategin 2025.

Styrgruppen rapporterar om sitt arbete till ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik som också drar upp de centrala riktlinjerna för strategiarbetet.

En stor bioekonomipanel ger råd i strategiarbetet. Ordförande för bioekonomipanelen är näringsminister Mika Lintilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Bioekonomipanelens medlemmar
Styrgruppen för uppdatering av bioekonomistrategin
Sekretariatet för samordning av bioekonomistrategin

Aktuellt

15.11. – 7.12.2021: Begäran om utlåtande

18.6. – 15.7.2021: Dinåsikt.fi, Uppdateringen av bioekonomistrategin

12.3.2021: Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Österbotten och Åland.

16.10.2020 Pressmeddelande ANM och JSM, Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

15.10.2020 Nyhet JSM, Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

6.10.2020 Nyhet JSM, Det första regionala bioekonomiska forumet hölls i Mellersta Österbotten

25.9.2020 Pressmeddelande ANM och JSM, Regionala bioekonomiska forum bidrar till uppdateringen av bioekonomistrategin

3.9.2020 Pressmeddelande ANM och JSM, Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

1.7.2020 Projekt: Uppdatering av den nationella bioekonomistrategin

Regionala bioekonomiska forum

Regionernas framgångsfaktorer inom bioekonomin hördes i 8 webbinarier som omfattade 12 regioner och en kompletterande online-undersökning.

Hösten 2020 arrangerades sex webbinarier: Mellersta Österbotten 30.9., Södra Savolax 6.10., Norra Karelen 6.11., Lappland 10.11., Mellersta Finland 17.11., Egentliga Finland 1.12.. Under 2021 hölls gemensamma evenemang i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen 5.2. och Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Österbotten och Åland 12.3..

En online-undersökning som kompletterar bioekonomiforum hölls i andra regioner i mars. Totalt blev 104 svar.

Avslutande webbinarium 26.5.2021

Sammanfattning av resultaten av alla bioekonomiska forum (26.5.)