Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

A section sign on blue background. Illustrative picture.

Case - Publicerad 6.2.2015

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande av bioekonomin

EU godkände sin egen bioekonomiska strategi 2012. Flera gemensamma strategier och planer med anknytning till temat har under senare år upprättats i Finland, och i statsrådets principbeslut har bioekonomin, tillsammans med cleantech, definierats som ett nytt spetsområde för Finlands industriella tillväxt. Målsättningen med den Bioekonomiska strategin är att genom bioekonomisk affärsverksamhet samt produkter och tjänster med högt förädlingsvärde skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser och samtidigt säkra funktionsförutsättningarna för naturens ekosystem. Den ledande tanken i strategin är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas nya affärsverksamheter, för både de inhemska och de utländska marknaderna, som skapar välfärd för hela Finland. För att uppnå de uppställda målen måste förvaltnings- och lagstiftningsmässiga hinder undanröjas. Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering som startade i december 2014 strävar till att presentera förslag på hur man kan undanröja dessa hinder.

I projektet granskas förvaltningsstrukturernas funktion ur ett bioekonomiskt perspektiv. Målet är att identifiera de missförhållanden inom reglerings- och förvaltningssystemet som upprätthåller produktionens nuvarande strukturer och som försvårar en fortsatt övergång till bioekonomi. I projektet utreds också möjligheter att främja bioekonomin genom att förnya och effektivera regleringen och förvaltningsförfarandena, samt att därigenom skapa en efterfrågan på nya bioekonomiska produkter och tjänster. I projektet söker man efter praktiska lösningar för främjande av bioekonomin. Det är bioekonomin i vid bemärkelse som är föremål för granskning, såväl produktionsindustrins nya och traditionella biobaserade produkter som nya ekosystemtjänster som främjar hälsa och välfärd. Man fäster uppmärksamhet vid teman, plattformar och former för samarbete som är centrala med tanke på genomförandet av den bioekonomiska strategin, samt skissar upp åtgärder som är nödvändiga för att de ska kunna stärkas. Det kan finnas bioekonomiska möjligheter utanför och i anslutning till de branscher som redan är involverade.

Företag och myndigheter spelar central roll

Projektet utgår från ett samarbete med aktörer inom bioekonomin. En central roll i genomförandet av projektet innehas av företag som verkar i den bioekonomiska branschen, och i projektet utreds deras erfarenheter om en reglering av branschen. En annan central grupp, vars erfarenheter om tillämpandet av bestämmelser och därmed förknippade problemsituationer man utreder, är de myndigheter som verkställer lagstiftningen. Behovet av utveckling och förändring utreds genom lagstiftningsanalys, litteraturöversikt samt enkäter, intervjuer och workshop-verksamhet som riktas till centrala aktörer och intressegrupper inom bioekonomin. Projektgruppen representerar en bred skara aktörer som verkar inom bioekonomin.

Arbetet styrs av en styrgrupp med representanter från ministerierna (MM, JSM, ANM, SHM), myndigheter (NTM-centralen i Nyland och Regionförvaltningsverket i Nyland) samt centrala aktörer inom bioekonomin (Skogsindustrin rf, Kemiindustrin rf, Forststyrelsen). Arbetet genomförs som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och under miljöministeriets övervakning, där den ansvariga tjänstemannen är konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto.

Projektet Smart bruk av knappa resurser – Främjande av Bioekonomin genom reglering koordineras av Linnunmaa Oy från Joensuu som har specialiserat sig på verkställande av miljölagstiftning. Arbetsgruppen består av forskare från Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Finlands miljöcentral och Skogsforskningsinstitutet. Projektet pågår till november 2015 och dess budget är 150 000 euro.

Artikelförfattaren Eeva Punta från Linnunmaa Oy verkar som ledare för projektet Främjande av bioekonomin genom reglering.
tfn 0400 298 465
eeva.punta@linnunmaa.fi

Publiserad: 6.2.2015


Läs följande artikel: Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn »