Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Case - Publicerad 29.1.2016

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan förstärkas också med enbart förändring av administrativ praxis.

I projektet Mindre reglering bättre bioekonomi (Sääntelystä biotalouden edistäjä) utredningen föreslår man 20 åtgärder med vilket bioekonomin kan främjas. Förslagen på lösningar är samlade i fem teman, som berör främjande av nyttoanvändning av restmaterial, förfarande vid gödsellagstiftning samt användning av aska som skogsgödselmedel, orimligt besvär av miljötillstånd enligt lagen om grannelagsförhållanden, koordinering av myndighetsförfarande och s.k. samservice samt naturbaserade hälso- och välmåendetjänster. Dessa teman valdes på basen av en förfrågan till verksamhetsutövare och myndigheter i början av projektet.

För många bioekonomiprojekt är det centrala att effektivt dra nytta av olika restmaterial. Enligt utredningens förslag kunde man bättre främja detta t.ex. genom att finjustera nuvarande tillämpningsprincip för avfallets definition och stöda förädlingen av bioekonomins restmaterial till produkter i ett speciellt försöksprojekt.

Enligt utredningen upplevde bioekonomins utövare som hinder för bioekonomin dessutom gödsellagstiftningens tröghet samt oförutsägbarheten vid tillämpningen av lagen om grannelagsförhållanden, som förutsätter miljötillstånd för små bioekonomiprojekt. Spridningen av myndighetsfunktioner som berör bioekonomiprojekt ansåg man också speciellt för små och nya bioekonomiprojekt vara problematisk.

Ett speciellt granskningsobjekt var de naturbaserade hälso- och välmåendetjänsterna. I utredningen gavs flera förslag, med vilka man kan främja rekreation i naturen samt sociala- och hälsotjänster som grundar sig på naturen.

Som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) var det genomförda Sääntelystä biotalouden edistäjä-projektets målsättning att finna medel, med vilka man kunde främja utvecklingen av den hållbara bioekonomin utan att pruta på skydd av miljö och mänskors hälsa. I utredningen deltog förutom Linnunmaa också den juridiska institutionen vid Östra Finlands Universitet, den juridiska fakulteten vid Lapplands universitet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. Projektet genomfördes som en del av statsrådets förverkligande av utrednings- och forskningsplanen för år 2014.

Bekanta dig med undersökningen:

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä -selvitys (pdf, på finska)

 

Tilläggsuppgifter:

lagstiftningsledare Riitta Rönn, Miljöministeriet, tel. 0295 250 255, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, Miljöministeriet tel. 0295 250 259, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
projektledare Eeva Punta, Linnunmaa Oy, tel. 0400 298 465, eeva.punta(@)linnunmaa.fi

 

Publicerad 29.1.2016

 

Julkaistu 29.1.2016

 


Läs följande artikel: Supermat och kosmetika från naturen i norr »