Mänskans välmående tryggas också med grankåda

An axe on a tree trunk.

Case - Publicerad 25.11.2015

Repolar Pharmaceuticals Oy framställer produkter från den finska granens stamkåda. Granens kåda har visat sig vid in vitro*-forskning vara starkt antimikrobiell, anti-inflammatorisk och i kådan finns beståndsdelar som främjar hudens tillväxt. Produkten  Abilar® 10% Kådsalva, som kom på marknaden år 2008, är genom tiderna den första medicinala produkt som härstammar från naturen och som i Finland har beviljats det allmäneuropeiska CE-märket. Repolar har fortsatt sin produktutveckling och idag har företaget redan en portfolio med 7 produkter och en ny, andra generationens teknologi, som gör det möjligt att framställa vattenlösliga kådprodukter.

Trädens och växternas evolution har fortsatt under 100 miljoner år. En kontinuerlig naturenlig ”produktutveckling” har fått till stånd tusentals förnybara kemiska kombinationer, vika antagligen har en märkbar biologisk uppgift och inverkan.  Repolar Pharmaceuticals Oy har i sin forskning kunnat påvisa grankådans beståndsdelars funktionsduglighet och effekt också för mänskans och djurens välbefinnande. Produkterna som grundar sig på omfattande laboratorie- och kliniska undersökningar används bl.a. i vården av svåra sår. Företaget har kunnat vetenskapligt bevisa vårdnytta med kända medel från folktraditonen och vidare kunnat utveckla teknologi, med vilken komponenterna i granens stamkåda kunnat förädlas till produkter, som fyller kraven i EU:s direktiv om medicintekniska produkter.

 Barrträdets kåda är en förnybar och biologiskt aktiv naturprodukt.

Trädets evolution i en aggressiv miljö har förutsatt utveckling av effektiva, enkla och vidlyftiga försvarsmekanismer. Kådan är ett utmärkt exempel på detta. I omfattande in vitro- undersökningar har Repolar visat att kådan är mångsidigt antimikrobiell, anti-inflammatorisk och cellväxt-befrämjande. Kådans antimikrobiella inverkan riktas mot bakterier, svampar, jäst och möjligen också mot mögel. Effekten är inte specifik och mikrober förmår inte bilda resistenta stammar och å andra sidan är kådan effektiv mot också bakterier som är resistenta mot antibiotikum. Till exempel de allmänna ”sjukhus-bakterierna” MRSA och VRE förintas av kådans inverkan. Företaget satsar i sin nuvarande forskning speciellt på kådans anti-inflammatoriska verkan och utreder inverkan och mekanismer som minskar inflammationer.

Trädets ”biprodukter” en betydande möjlighet för bioekonomi

Den syntetiserade kännedomen om de förnybara komponenterna och nyttoanvändning ökar skogens ekonomiska betydelse och inkomsten för skogsägaren. För den nya bioekonomin är det viktigt att naturens värdefulla anrikade föreningar inte underskattas och slösas bort som outnyttjade biprodukter. Idag använder Repolar som råvara stamkåda insamlad från levande träd, vilken företaget förädlar i sin egen produktionsanläggning till råvara för slutprodukter. Den här processen sysselsätter vid till en del insamlare av kådan och direkt flera personer och företag i utveckling, framställning och marknadsföring. Slutprodukterna har redan en fast ställning i Finland och produkternas potentiella efterfrågan är världsomfattande betydande. För att i framtiden kunna möta de världsomfattande marknaderna så bör den gamla och nya bioekonomin hitta varandras värdekedjor och processer genom utveckling. Den traditionella virkesförädlingen kan såhär få vid sin sida nya högt förädlade slutprodukter och de innovativa slutprodukterna utvecklar också bolagens kostnadseffektiva värdekedja.

*In vitro (bokstavligen ”i glaset”) är en forskningsteknik, där försöket görs i ett provrör, glasskål eller allmänt utanför en levande organism eller cell.

 www.repolar.com 

Artikelns författare:
Verksamhetsledare Miika Jokinen, Repolar Pharmaceuticals Oy
Kontaktuppgifter: tel. 040 0515618, miika.jokinen(at)repolar.com 

 

 

Publicerad på svenska 10.2.2016


Läs följande artikel: Rena och kraftiga Lapplandsörter i smaklig och modern tappn... »