ProtectPipe mikrober äter organiskt avfall – målet är ett rent Östersjön

ProtectPipe BioFlow canisters.

Case - Publicerad 6.11.2017

ProtectPipe är ett finländskt mikrobioteknologiföretag, och företagets innovativa mikroblösning tar bort organiskt avfall från vattenavloppssystem naturligt och bevisligen effektivt. Det här är ett ekologiskt sätt att stoppa proppar och frätningar i vattenavloppssystem, samt att hindra att skadligt avfall hamnar i våra känsliga vattendrag.

Det organiska avfall som avloppsvatten innehåller förorsakar otaliga utmaningar för skyddet av vattendragen. Förutom avloppsvatten från  de privata så pumpar också t.ex. kryssningsfartyg i hamn sitt avloppsvatten i kommunala avloppsnätet och det slam som bildas är ett av de största problemen i vattenreningsverken. En minskning av avfallet kunde betyda en lättare vardag för husägare och dessutom effektivering av vattenreningsverken och frigörande av resurser för förebyggande lösning av framtidens utmaningar.

ProtectPipe har som mål att få konsumenterna att redan nu bli medvetna förutom om det kända kolfotspåret också om sitt fettfotspår. Mänskor producerar organiskt avfall, som fett och protein ca 1,3 kg per dag och person. Det här betyder  ca 9 958 000 ton per dag i världen. Då  den avfallsmängd  som mänskor avger växer är vattenavloppsverken kapacitet ytterst ansträngd och till exempel den extra belastning som turistsäsongen medför kan på små orter leda till att obehandlat avloppsvatten kommer ut i vattendrag.

Det organiska avfallet som samlas i vattenavloppssystemet ger genom en förruttnelseprocess upphov till gaser, såsom svavelväte, som har otaliga skadeinverkningar. Svavelväte har en otrevlig lukt  och är vid höga koncentrationer farligt giftig. Svavelsyra, som bildas av svavelväte leder till att  strukturer fräts sönder.

Mikrober – rengöringens framtid

ProtectPipes lösning som innehåller levande mikrobstammar avlägsnar det organiska avfallet från avloppsrören på ett naturligt sätt. Mikroblösningen sprider sig till koncentrationer av slam i rörsystemet, och använder slammet som sitt näringsämne. Detta stoppar slitaget på rören ekologiskt samt hindrar det skadliga avfallet att hamna i den känsliga Östersjö miljön.

I olika objekt finns olika avfallsvattensystem med olika typer av problem som fordrar enskilda lösningar. Till ProtectPipe produkterna hör speciellt för industriers och restaurangers system utvecklade Bioflow, för egnahemshus avsedda Putkipöpö Kodin Mikrobi och för fartygsindustrins behov utvecklade Biomarine. Lösningarna bygger på aktiva non-patogena mikrober, vilka utvalts tillsammans med forskare från Helsingfors Universitet. Verksamhetsprincipen  härstammar från moderna avfallsvattenreningsverk, vilkas verksamhet grundar sig på odling av mikrobstammar i reningsbassänger.

I produkterna har isolerats de effektivaste bakterierna, vilka har en hög toleransförmåga för industriella tvättmedel, höga temperaturer och pH-värdets variationer. Bakterierna använder organiskt material som sin näring och förvandlar den till vatten, koldioxid och biomassa av bakterier. De organiska avfallspropparna försvinner och då förruttnelseprocessen upphör bildas inte heller mera svavelväte.

Rengöring med mikrober är en miljövänlig lösning för utmaningar i avfallsvattensystemen, vilka man traditionellt har försökt åtgärda med farliga kemikalier och syror. De här produkterna förorsakar dock många problem både för användarnas hälsa, miljön och själva avloppssystemet, och dessutom ger de bara en lokal och tillfällig lösning. ProtectPipe mikrober  fungerar förebyggande och tryggt och de har använts framgångsrikt bl.a. i husbolag, restauranger, kryssningsfartyg och för lösning av avloppsproblem hos tandläkare och vattenreningsverk.

Produktiva företag – trygg miljö

Lagstiftningen har en betydande inverkan på utvecklingen av miljövänliga verksamhetsmodeller för  olika industrisektorer. Till exempel rederierna måste nu effektivt lösa de problem organiskt avfall för med sig, eftersom  International Maritime Organizations beslut om Östersjöns specialområdesstatus  (på finska/engelska) träder i kraft 2019-21. Med beslutet förbjuds dumpning  av obehandlat  toalettavfallsvatten direkt i havet från kryssningsfartyg, vilket är anmärkningsvärt, eftersom i detta nu stora rederier dumpar sitt toalettavfallsvatten obehandlat i Östersjön på ett avstånd av ca 22 km från stranden. Beslutet kommer att medföra ökat tryck på förmågan att rena avfallsvatten i fartyg, hamnar, kommunala avloppsnät och vattenreningsverk.

ProtctPipe tror att produktivitet kombinerad med miljövänlighet och hållbar utveckling kan göra det ännu mera lockande för företag. Med en reningsprocess som bygger på mikrober får man betydliga inbesparingar, när verksamheten effektiveras. Materialens användningstider förlängs, underhållskostnaderna sjunker, hamn- vattenavfallsavgifter minskar och kunderna blir nöjdare.  För privata och bostadsbolag är det lockande att komma ifrån avloppslukter och proppar och dessutom minskar kostnader för reparationer då serviceintervallen blir längre och behovet av rörsanering skjuts fram med tiotals år.

Rengöring med mikrober har rikliga användningsmöjligheter och en betydande världsomfattande marknadspotential. Under sitt första räkenskapsår hade ProtectPipe en omsättning på nästan        500 000 € och under det andra räkenskapsåret översteg omsättningen 2 miljoner €. Målsättningen för år 2018 är att nå en omsättning på 10 miljoner €. Alla våra kunder har renare avloppsvatten, minskar förbrukningen av material och användning av skadliga kemikalier, och investerar i framtidens miljövänliga teknologi.

Tilläggsuppgifter: www.protectpipe.fi
Facebook: www.facebook.com/ProtectPipe

Kontakter:
Förvaltningschef  Hannu Keränen, ProtectPipe Oy
e-post hannu.keranen(@)protectpipe.fi, telefon 0503210844

Artikeln har skrivits av Elsa Marttinen, ProtectPipe Oy

 Artikeln publicerad (på finska) 6.11.2017


Läs följande artikel: I Finland föder man upp höns utan antibiotika »