Strategi: Bioekonomi är nästa våg i ekonomin

Case - Publicerad 12.8.2014

Regeringens mål är att utöka bioekonomins avkastning från nuvarande cirka 60 miljarder euro till 100 miljarder euro och skapa 100 000 nya arbetsplatser inom bioekonomi fram till år 2025. Detta fastslås i det principbeslut som statsrådet antog den 8 maj 2014 och som syftar till att påskynda förnyandet av näringarna i Finland och ekonomins tillväxt på de nya spetsområdena cleantech och bioekonomi.

Den ledande tanken i Finlands bioekonomiska strategi, som bifogas principbeslutet, är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas ny affärsverksamhet för både inhemska och internationella marknader, vilket ger välfärd för hela Finland. Syftet är att skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom ökad affärsverksamhet och produkter och tjänster med högt mervärde och samtidigt säkra att naturens ekosystem har förutsättningar att fungera.

Med bioekonomi avses en ekonomi som på ett hållbart sätt använder förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring energi och tjänster. Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Bioekonomin förenar många sektorer inom primärproduktion och förädlingsverksamhet samt marknaderna för slutprodukterna. Kännetecknande för bioekonomin är ett hållbart utnyttjande av miljöskonande ren teknologi, förnybara biobaserade naturresurser och naturens immateriella tjänster samt effektiv återvinning av material.

Tack vare sina rikliga förnybara naturresurser, högklassiga kompetens och industriella styrkor har Finland utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen. Därigenom kan vi bemöta de globala utmaningar som befolkningstillväxten, sinande naturresurser, utarmningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringen medför.

Speciellt skogssektorns betydelse i Finland har varit och kommer också i fortsättningen att vara stor, eftersom över hälften av Finlands nuvarande bioekonomi baserar sig på skogarna. Inom bioekonomin suddas de traditionella gränserna mellan branscherna ut och det uppstår nytt branschövergripande samarbete. Bioekonomin förenar träförädling, kemi, energi, byggande, teknologi samt närings- och välfärdslösningar.

De fyra prioriteringarna i strategin är följande:

1) det skapas en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomisk tillväxt,
2) inom bioekonomin skapas ny affärsverksamhet med hjälp av riskfinansiering, djärva försök och branschövergripande verksamhet,
3) bioekonomins kunskapsbas förnyas genom att utbildningen och forskningsverksamheten utvecklas,
4) tillgången till biomassor, deras råvarumarknaders funktionalitet och hållbara utnyttjande säkras.

Den bioekonomiska strategin har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, statsrådets kansli och deras förvaltningsområden samt VTT och Sitra.

Verkställandet av strategin inleds snabbt i samarbete mellan ministerierna under ledning av arbets- och näringsministeriet. I samarbetet deltar organisationerna inom ministeriernas förvaltningsområden i stor omfattning.

Ytterligare upplysningar:

strategidirektör Sixten Sunabacka, ANM, tfn 040 036 6148
biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, JSM, tfn 029 516 2429
konsultative tjänstemannen Merja Saarnilehto, MM, tfn 029 525 0259

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi (pdf)
Den färdiga publikationen utkommer i ett senare skede.


Läs följande artikel: Torrströ av kutterspån »