Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika näringar. Jord- och skogsbruket, turistbranschen, fiskerinäringen och marin bioekonomi samt ren- och vilthushållningen är delar av den arktiska bioekonomin. Konsultativa tjänstemannen Saara Lilja-Rothsten från jord- och skogsbruksministeriet talar om Finland roll inom den arktiska bioekonomins globala nätverk.

Video serien: Bioekonomin i dag och i morgon

Maa- ja metsätalousministeriö 17.1.2019