I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Metsään.fi kaavio, taustalla metsämaisema.

Case - Publicerad 19.12.2019

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata på många sätt. Skogsägare som loggar in i MinSkog.fi ser beståndsinformation, förslag på kommande skogsvårdsarbeten, naturobjekt och mycket annan miljöinformation. Serviceleverantörer kan med skogsägarens samtycke se samma information i aktörstjänsten. Serviceleverantörer kan också utnyttja den öppet tillgängliga skogliga informationen på webbplatsen.

MinSkog.fi är Finlands mest använda e-tjänst i skogsbranschen. Skogsägare och branschens serviceleverantörer använder tjänsten avgiftsfritt. I tjänsten får skogsägare en helhetsbild av sin skogsegendom och kan utföra ärenden med Skogscentralen och andra aktörer.

Skogsägare kan i MinSkog.fi till exempel anmäla skogsvårdsobjekt till olika serviceleverantörer och bland dem välja vem de vill anlita att utföra arbetet. Det är enkelt att oberoende av plats planera skogsarbetena, eftersom skogsägaren och serviceleverantören har tillgång till samma information och kartor. För serviceleverantörer fungerar den avgiftsfria tjänsten som ett system för kundinformation och geografisk information. Serviceleverantörer kan marknadsföra sina tjänster, planera olika kunders arbetsobjekt och skriva ut kartor.

Mångsidig information om bestånd, skogsvårdsbehov, naturen och miljön gynnar bioekonomin

I tjänsten finns den figurvis information om skogen som Skogscentralen tar fram och de skogsvårds- och avverkningsförslag som bygger på informationen samt kända naturobjekt. Informationen har tagits fram med fjärrkartering och ska alltid granskas i fält innan arbetet inleds.

Skogsvårds-, avverknings- och naturobjekt syns som standard på fastighetskartans figurer i tjänsten. Som bakgrund kan man också välja terrängkarta eller flygfotografi. Dessutom kan man välja att se mångsidig information om miljön och naturen samt information som har med ärendehantering att göra.

Information på en plats hjälper i den hållbara användningen av skogen

Att ha information om skogen samlad på en plats hjälper användare att se helheten och främjar den hållbara användningen av skogen. Förhandsplaneringen av arbetet försnabbas och planeringens kvalitet förbättras. Tjänsten erbjuder också information om naturens mångfald och naturprodukter, vilket främjar en mer mångsidig användning av skogen vid sidan av det traditionella skogsbruket.

En bild av kartan över skogsfastigheten i MinSkog.fi.
I bilden syns hur kartan över skogsfastigheten ser ut som standard. I figurlistan finns närmare information om beståndet. På bilden i slutet av artikeln ser du vilken övrig information om skogen och naturen du dessutom kan välja att se på fastighetskartan.

Skogsägarens mål prioriteras

Skogsägare kan i tjänsten skriva ner sina egna mål, alltså vilka saker som är viktiga i skogen. På det sättet kan serviceleverantörer lyfta fram rätt saker och alternativ redan i samband med planeringen av skogsvård. Det här ökar den öppna interaktionen och gör att skogsägarna är nöjdare med hur arbetet genomförs.

Kemera-ärenden och anmälningar sköts enkelt i MinSkog.fi

E-tjänsten MinSkog.fi är en smidig kanal för att sköta ärenden med Skogscentralen. Via tjänsten kan du skicka anmälan om användning av skog, anmäla hjortdjursskador, söka stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) och lämna in anmälan om verkställande för de här arbetsslagen. I tjänsten kan du också anmäla redan utförd skogsvård så Skogscentralen kan uppdatera informationen i tjänsten.

Om det finns värdefulla naturvärden i skogen och det finns ett intresse för frivilligt skydd av skogen kan skogsägaren starta en skyddsutredning via tjänsten. Det går också att i tjänsten anmäla skogen som område för ekologisk uppsamling.

Skoglig information tillgänglig utan inloggning

Via MinSkog.fi-webbplatsen delas nu också så kallad öppen skoglig information. Informationen klassas som miljöinformation och innehåller uppgifter om skogstillgångar, särskilt viktiga livsmiljöer i skogslagen, anmälningar om användning av skog och skogsvårdsarbeten som har utförts med Kemera-stöd. Öppen skoglig information kan utnyttjas som karttjänst, som geografisk information som kan laddas ner samt direkt via tekniska gränssnitt.

Öppen skoglig information möjliggör nya innovationer och tjänster

Till exempel Bitcomp har utnyttjat öppen skoglig information i sin WoodsApp-applikation, med vilken virkesköpare och skogstjänstföretagare kan hitta lämpliga virkeshandels- och skogsarbetsobjekt. Arbonaut har precis publicerat ProMS Mobile-appen med vilken användare som rör sig i naturen kan se objekt där det planeras avverkningar och få information om värdefulla naturobjekt och beståndets tillväxtfas. I Tapios ForestKIT-system fungerar den öppna skogliga informationen som stöd i skogsplaneringen och hanteringen av skogstillgångarna. Läs mer om de applikationer som utnyttjar informationen i MinSkog.fi.

E-tjänsten MinSkog.fi och den öppna skogliga informationen möjliggör opartisk distribution av den information som har tagits fram med offentliga medel, så den kan utnyttjas av hela bioekonomisektorn i Finland. Tjänsten tas fram av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. MinSkog.fi har fått Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubbs innovationspris 2019. År 2013 belönades MinSkog.fi med Laatukeskus kvalitetsinnovations-pris.

Fastighetskartan i e-tjänsten MinSkog.fi.
Fastighetskartan i e-tjänsten MinSkog.fi visar all möjlig information om skogen och miljön.

Mer information: Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster, Finlands skogscentral
Telefon 029 432 5406, e-post veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi, Twitter @VeikkoIittainen

www.minskog.fi

Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötsel och hållbart utnyttjande av skogarna och skogsnaturen. Skogscentralen samlar också in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.


Agenda 2030

MinSkog.fi ger skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer information som hjälper i den hållbara användningen av skogen. Det främjar således på FN:s hållbara utvecklingsmål 15. 


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs följande artikel: Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och fr... »