Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case - Publicerad 2.12.2022

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte skogsbranschens andel till 35 % av hela avkastningen och värdeökningen inom bioekonomin. Antalet sysselsatta inom bioekonomin återgick nästan till nivån före coronaepidemin.

Bioekonomins resultat var senaste år 78,7 miljarder euro. Den växte med tre procent från föregående år, informerar Naturresursinstitutet (Luke).

Bioekonomins värdeökning var 27 miljarder euro. Värdeökningen minskade med en procent från fjolåret. Nedgången gällde nästan alla områden inom bioekonomin. Skogs- och energibranschen var undantag, här blev det värdeökningar.

Avkastningen avser värdet på de produkter som framställts under ett år. Det finns tre slag av avkastning: marknadsresultat, produktion för egen komsumtion och annan produktion utanför marknaden. Beräkningar gällande bioekonomi innehåller inte produktion utanför marknaden.

Nivån på värdeökningen klarnar, då man från avkastningen drar bort det material och de tjänster som använts inom produktionen.

I Finland utgör bioekonomin 17 procent av nationalekonomins resultat och 12 procent av värdeökningen. Andelarna har hållits nästan oförändrade de senaste tio åren.

Bioekonomins värdeökning 2021 inom olika grenar*. *Preliminär uppgift, Källor: Statistikcentralen och Naturresursinstitutet. Bioekonomins värdeökning 27,0 mrd €. Rening och fördelning av vatten 1,85 %, Skogssektorn 34,44 %, Byggande 18,89 %, Livsmedelssektorn 15,56 %, Övriga industribranscher 13,70 %, Energi 10 %, Bioekonomins tjänster 5,56 %. Värdeökningen inom nationalekonomin 217,9 mrd. €. Bioekonomins andel 12 %.

En enorm ökning inom träproduktindustrin

Inom skogsbranschen ökade värdetillväxten med tio procent från föregående år. Skogssektorn består av skogsbruket samt träprodukt-, massa och pappersindustrin.

Inom träproduktindustrin var värdeökningen till och med 55 % från föregående år, vilket enligt Luke är exceptionellt. Den kraftiga ökningen av exportpriserna på sågvaror förklarar långt tillväxten.

Inom massa- och pappersindustrin ökade värdetillväxten måttligt med nio procent.

”Skogssektorn stod för 35 % av hela bioekonomins värdeökning, och dess andel har under de senaste åren har inte märkbart förändrats”, berättar överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä från Luke.

Kraftig nedgång för livsmedelssektorn

Livsmedelsbranschens andel av bioekonomins värdeökning var senaste år 16 procent. Värdeökningen minskade från fjolåret med två procentenheter, vilket reellt betyder 15 procent.

Livsmedelssektorn består i huvudsak av jordbruk och livsmedelsindustri.

Bland annat den svaga spannmålsskörden år 2021 försvårade läget för jordbruket. Värdeökningen för jordbruket blev en fjärdedel lägre än under föregående år.

Antalet sysselsatta minskade mest inom jordbruket

Verksamhetsgrenarna inom bioekonomin sysselsatte senaste år 302 800 personer eller 11 procent av de sysselsatta.

Även om antalet sysselsatta inom bioekonomin ökade med 4100 personer från fjolåret, så blev tillväxtfarten långsammare än inom hela nationalekonomin.

Jordbruket är fortsättningsvis inom bioekonomin störst och sysselsätter 64 700 personer, även antalet sysselsatta har minskat i jämn takt. Antalet sysselsatta inom massa- och pappersindustrin minskade också. Inom andra grenar av bioekonomin ökade dock sysselsättningen.

Tjänster inom bioekonomin sysselsatte i fjol 34 400 personer, vilket är nio procent mindre än före coronaepidemin.

Antalet sysselsatta ökade senaste år mest inom livsmedelsindustrin, träproduktindustrin, byggande och bioekonomins tjänster. Här sysselsattes sammanlagt 5000 personer.

Läs den ursprungliga nyheten och se tilläggsuppgifter från Lukes webbsida (på finska).

 

Artikelns författare är biotalous.fi:s redaktör Heli Virtanen, Tapio, heli.virtanen(at)tapio.fi.


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Läs följande artikel: Tyger från skogen, färger från åkern - Marimekko söker ... »