Skogsbruket, skydd eller klimatnyttor? Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi hjälper beslutsfattare att lösa utmaningar

Blog - Publicerad 1.6.2023

Även om skogarnas virkesförråd och den årliga tillväxten har varit på en högre nivå än på sådär ett par hundra år, så tycks skogarna inte räcka till för alla de förhoppningar som ställs på dem.

Det är uppenbart, att alla de målsättningar som satts för skogarnas användning inte är möjliga att nå under den nuvarande regeringsperioden. Beslutsfattarna måste göra värde- och ekonomibaserade val, bedömer vetenskapspanelen för skogsbioekonomi.

Vetenskapspanelen som påbörjat sin verksamhet i början av år 2023, är tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet samt arbets- och näringsministeriet. En oberoende, tvärvetenskaplig expertgrupp hjälper beslutsfattare att lösa skogsanvändningens utmaningar på basen av vetenskapliga forskningsrön.

Panelen har grundats för att stöda politikuppdragens förberedelser och beslutsfattande, och dess ändamål är att hjälpa styra forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Enligt panelens medlemmar behöver beslutsfattare som stöd för sina beslut forskningsbaserade utredningar, på vilka skogarnas användning,möjliga kombinationer av skydd och klimatmålsättningar kan grundas.

En hållbar värdekedja som grund för verksamheten

Grunden för panelens verksamhet är en hållbar värdekedja i skogsanvändningen, som består av ekonomisk, ekologisk, social, och kulturell hållbarhet. Värdekedjan och de ekosystemtjänster skogen erbjuder är viktiga för Finland, vars areal till 75 % är täckt av skog.

I Finlands skogar finns 2,5 miljarder kubikmeter virke, och deras årliga tillväxt är ca 103 miljoner kubikmeter. Skogarna fungerar som en betydande kolsänka och deras betydelse för mångfalden i Finlands natur är central.

Den vetenskapliga panelen för skogsbioekonomi samlar in data och tar fram bl.a. prognoser om skogarnas utveckling, träbaserade produktinnovationer och mervärden, skogssektorns klimat- och miljöinverkan, ekosystemens möjligheter och träets energianvändning.

Efterfrågan på produkterna växer i världen

I sin bedömning för följande regeringsperiod uppskattade panelen, att efterfrågan på de produkter som skogssektorn producerar är på en mycket hög nivå på världsmarknaden.

Samtidigt har läget för virkesanskaffningen blivit pressat, vilket beror på avslut i importen av virke från Ryssland och den ökande användningen av virke för energibruk för att trygga försörjningsberedskapen.

För att uppnå de uppställda klimatmålsättningarna för skogen förutsätts av Finland upprätthållande av en högre kolbindningsnivå än nu. Även kraven på mera skydd och restaurering borde kunna uppfyllas. Nedgången i skogarnas tillväxt begränsar till sin del en kombination av möjliga lösningar.

I den vetenskapliga panelen för skogsbioekonomi finns 14 medlemmar, vilka kommer från de centrala universiteten och forskningsinstitutionerna med tanke på skogarnas värdekedja och hållbarhet. Panelmedlemmarna representerar skog-, miljö-, klimat-,samhälls-, ekonomi- och tekniska vetenskaper.

Panelens medlemmar:
Ordförande
Överdirektör Antti Asikainen, Naturresursinstitutet, antti.asikainen(at)luke.fi, tel. 0295 323 250

Vice ordföranden
enhetschef Riikka Paloniemi, Finlands miljöcentral, riikka.paloniemi(at)syke.fi, tel. 0295 251 493
professor Markku Karjalainen, Tampere universitet, markku.karjalainen(at)tuni.fi, tel. 040 583 2127

Övriga medlemmar
professor Jari Liski, Meteorologiska institutet
universitetslektor Marileena Mäkelä, Jyväskylä universitet
professor Timo Muotka, Uleåborgs universitet
universitetslektor Leena Suopajärvi, Lapplands universitet
forskningsprofessor Tekla Tammelin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
dekan Ritva Toivonen, Helsingfors universitet
forskningsprofessor Liisa Tyrväinen, Naturresursinstitutet
professor Esa Vakkilainen, LUT-universitet
professor Jari Vauhkonen, Östra Finlands universitet
professor Pasi Virta, Åbo universitet
professor Monika Österberg, Aalto-universitet

Tilläggsuppgifter
Den vetenskapliga panelen för skogsbioekonomi webbsida


Författare Antti Asikainen är Naturresursinstitutets överdirektör. Kontaktuppgifter: antti.asikainen(at)luke.fi


Agenda2030

Den vetenskapliga panelen för skogsbioekonomi befrämjar speciellt följande målsättningar för hållbar utveckling 15: Ekosystem och biologisk mångfald 12: Hållbar konsumtion och produktion 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur12. Hållbar konsumtion och produktion15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs följande artikel: Olika länders strategier för bioekonomi är sällan likada... »