Produkter som förnyar bioekonomin

Kananmunanvalkuaisen

Blog - Publicerad 11.2.2022

Bioekonomi har en betydande roll i Finland, sett ur både nationalekonomins som mänskornas identitets synvinkel. Under årens lopp har bioekonomin skiftat skinn många gånger börjande från tjärbränning ända till effektfulla ämnen från läkemedelsindustrin. Förnyelsen är förutom kontinuerlig, också nödvändig med tanke på de ändrade konsumtionsbehoven. Därför gjorde vi en granskning av bioekonomins framtid ur produkternas synvinkel, eftersom både marknaderna och konsumtionsvanorna utvecklas snabbare än någonsin.

I konsumentens framtida behov ingår märkbart mer än förr krav som berör naturens mångfald, kontroll av klimatförändringen och social rättvisa, vilka för bioekonomins verksamhetsmallar och resursernas användning i en effektivare och hållbarare riktning. Europeiska kommissionen publicerade 15.12.2021 sitt senaste meddelande om hållbar kolcirkulation, med mål att sätta fart på utveckling av kolbindningsmetoder, standardisering och inkorporering i EU:s klimatpolitik, med bl.a. teknologiska kolsänkor och -odling. Här betonar kommissionen bioekonomins roll såväl i produktionskedjans början som betydelsen i sin helhet av de hållbara, återanvändbara och långvariga produkter som skapas inom bioekonomin.

Hur kan framtidens bioekonomiprodukter se ut?

För bioekonomin har det varit typiskt att både förefintliga produkter och tjänster kontinuerligt förbättras och att helt nya utvecklas. Tack vare den stora massaströmmen frigör också små procentuella förbättringar till exempel i bioenergiproduktionen råvaror till andra användningsändamål. Under senare tid har setts märkbart mer än tidigare nya processer och produkter, som är på väg mot fullskalig produktion. Till exempel fiberns vidareförädling, där man siktar mot textilprodukter, märkbart mera hållbara produktionsmetoder för protein samt nya initiativ i immateriella välfärdstjänster, bringar sida vid sida ny bioekonomi ut till konsumenten.

Matproduktionen omvälvs på åkrar och i fähus och vid sidan av dem produceras protein och annan mångsidig mat i växthus och bioreaktorer. Naturfisken är källan för de uppfinningsrika produktinnovationerna, cirkulär vattenodling säkerställer fiskfångsten hållbart.

Genteknikens väldiga utveckling och ibruktagandet av gensaxar också i Europa är bara en fråga om tid och gör ett snabbt och effektivt förädlingsarbete möjligt, som för sin del vidgar bioekonomins råvaruspektrum och råvarornas kvalitet märkbart. Kampen mot coronaviruset har lyft fram olika antimikrobiella och -virala föreningar och av dem förädlade produkttillämpningar till föremål för stort intresse.

Bioekonomins immateriella tjänster och kunnande – tillväxt utan biomassa

Bioekonomi är mycket annat än värdekedjor byggda på biomassa. De immateriella produkter och tjänster som hör till bioekonomin, såsom rekreations-, hälso-, och naturtjänster, är i ett skede med kraftig utveckling både i den autentiska och den virtuella naturmiljön.

Digitalisering, nyttjande av information/data och mångsidig analytik samt nya tjänstekoncept är en stor global trend, som har blivit en viktig del också för utvecklingen av bioekonomi. Ett bra exempel är underhåll av industriell produktion och optimering av utsläpp, där man med digitala medel fått till stånd betydande inverkan. Helt nya spelöppningar är bl.a. digitala tvillingar i virkesdrivning, med vilka bl.a. skador på skogsbilvägar och utrustning minskas.

En förutsättning för fortsatt förnyelse och utveckling är också i framtiden tillräckligt bred utbildning och FUI-verksamhet, vilka förmår att både öka farten och reaktionsförmågan att svara mot den förändrade världens behov. Bioekonomistrategins viktigast uppgift är att skapa i Finland en tillräcklig kritisk kunskapsmassa, som förmår förnya sig och skapa möjligheter som bioekonomin kan dra nytta av i framtiden.

Tilläggsuppgifter

Bakgrundsrapport (på engelska) för uppdatering av Finlands bioekonomistrategi Finnish bioeconomy on the global product market in 2035 (pdf)

Antti Arasto
Antti Asikainen
Anu Kaukovirta

Artikelns författare:
Antti Arasto, direktör, industrins energi och väte, VTT, antti.arasto(at)vtt.fi,
Antti Asikainen, forskningsöverdirektör, LUKE, antti.asikainen(at)luke.fi
Anu Kaukovirta, direktör, produktionssystem, LUKE, anu.kaukovirta(at)luke.fi.


Agenda2030

Bioekonomins nya produkter befrämjar hållbar utveckling, speciellt målsättningarna 9: Hållbar industri, innovationer, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur13. Bekämpa klimat­förändringarna

Läs följande artikel: Den finländska bioekonomins mångfald i vågskålen - med m... »