Artiklar om 13. Bekämpa klimat­förändringarna

Mål 13. Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →