Tammerfors befrämjar träbyggande

Case - Publicerad 12.1.2022

Det första hedersomnämnandet ”Föregångare inom offentligt träbyggande” i vårt land beviljades Tammerfors stad i november 2021. Miljöministeriet och statsägda bolaget för hållbar utveckling, Motiva, beviljade hedersomnämnandet. Enligt domarnas motiveringar har Tammerfors med sitt målmedvetna arbete ingjutit träbyggandet som en oskiljaktig del av den växande stadens identitet, normala verksamhet och klimatarbete.

Träbyggandets klimateffekter

Då trädet växer en kubikmeter binder det in ca ett ton av luftens koldioxid och samtidigt frigörs i trädets fotosyntes 700 kilo syre till atmosfären. Växande skogar binder kol och träbyggnader och träprodukter är kolförråd. Omkring fyra femtedelar av den sågvara som förbrukas i Finland används för byggande. Då betydelsen av de globala klimat-, miljö- och naturresursfrågorna växer, strävar man till att öka mer än tidigare träbyggandet också i Finland. Den strategiska målsättningen att främja träbyggande i Tammerfors är som en del av Kolneutralt Tammerfors 2030-vägkartan.

Programmet för att främja träbyggande

Staden satte igång ”Programmet för att främja träbyggande” år 2014 i samarbete med Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola, Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral. Målsättningen för befrämjande programmet och det samarbete som skapats med det har varit att betydligt öka träbyggande och användningen av träproduktlösningar i Finland, befrämja deras export samt medverka till energi- och resurseffektivt träbyggande med låga kolutsläpp på Tammerfors stads område. Redan år 2011 inleddes planläggningen av Isokuusi området i stadsdelen Vuores med 13 000 invånare. I Isokuusi byggs en modern trästadsmiljö. Isokuusi kommer att bli en områdeshelhet för över 4000 boende, med ekoeffektivitet och kolneutralitet som centrala mål. Vid sidan av Vuores har möjligheterna för träbyggande också utretts på andra områden och träbyggande har fått plats även i andra objekt för planläggning.

Bestämda områden inom befrämjande programmet

Träbyggande har satts som utgångspunkt redan på många områden. I planer på mark i Vuores och Ojala finns bestämmelser, i vilka man förutsätter träbyggande i vissa kvarter. Dessutom undersöker man enligt programmet möjligheter för träbyggande i Hiedanranta, Särkänniemi, Viinikanlahti, Ruotula och Tesomaa i samband med planläggning och programmering av tomtöverlåtelser. Befrämjande av träbyggande kan förverkligas antingen med planbestämmelser eller i villkor för tomtöverlåtelse. Träbyggande kan förverkligas inom områden för byggande, på kvartersnivå eller som tomtspecifika byggnadsprojekt.

Potentiella områdeshelheter för träbyggande.

Träbyggande i Tammerfors på 2020-talet

Byggobjekt med trävåningshus har 2021-2022 förverkligats i 11 objekt, sammanlagt nästan 1000 bostäder. Dessutom har tomter reserverats för 15 byggentreprenörer och de här objektens sammanlagda bostadsmängd är nästan 2000. De här projekten förverkligas under flera år, troligen är de klara 2025.

Trävåningshus projekt 2021-2025.

Vid sidan av trävåningshus har man i Tammerfors byggt och planerat daghem och skolor i trä. Redan har det byggts daghem och under de närmaste åren byggs 4 st. En daghem-skola i två våningar byggd med CLT är redan färdig i Isokuusi i Vuores och dessutom finns i planerna ett motsvarande objekt i Ojala området.

Takten för träbyggande i Tammerfors kommer således att vara rätt intensiv hela 2020-talet. Hiedanranta nya områdesutvecklingsprojekt med 25000 innevånare och 10000 arbetsplatser kommer att vara framtidens viktigaste område för träbyggande. En viss del av bostadsbeståndets vånings- och småhus är avsedda att byggas i trä. Byggandet i området påbörjas runt år 2025 och kommer att pågå långt in på 2030-talet.

Hippos daghem.

Hållbart med trä

Två likadana våningshus i Kungseken i Helsingfors – det ena byggt i betong, det andra i trä – och deras utsläpp under en livscykel med 100 års tidsperiod undersöktes. Tre fjärdedelar av byggnadsprojektens utsläpp förorsakades av energiförbrukningen under boendetiden. Det i trä byggda husets livscykelutsläpp var sex procent mindre än de i betongbyggnaden. När man igen undersökte endast byggnadsmaterialens utsläpp, alltså materialens framställning, transport, deras förnyelse under byggnadens livscykel och slutbehandling, så var träbyggnadens utsläpp cirka 20 procent mindre än i den betongfabricerade.

Det trä som används i byggnader fungerar som en långvarig kolsänka. När virke har använts för ett ändamål, kan byggnadsdelarna användas ånyo eller med dem kan framställas andra träprodukter. Ju längre träbyggnadernas användningstid är, desto större är deras nytta för miljön.

Främjande av träbyggande är en del av Tammerfors stads klimatstrategi

Tammerfors stad har varit en föregångare i klimatarbete i vårt land. Tammerfors anslöt sig till EU:s stadsdirektörers klimatavtal år 2009 och till det förnyade globala stadsdirektörernas klimat- och energiavtal (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) år 2017. Tammerfors har i sin stadsstrategi satt upp det ambitiösa målet att var kolneutral till år 2030. Stadsfullmäktige har godkänt riktlinjerna för Hållbart Tammerfors 2030 – mot kolneutral stad, vilka täcker de med tanke på klimatutsläppen centrala temata: mobilitet och stadsstruktur, boende och byggande, energi, konsumtion och stadsnatur. Träbyggande och dess främjande är en del av temaområdet för boende och byggande.

Författare:

Projektchef (emeritus) Pertti Tamminen, pertti.i.tamminen@gmail.com, tel. +358400638218
Hållbara Tammerfors-programmet, Kestävä Tampere 2030 -ohjelma, Tammerfors stad


Agenda2030

Träbyggande främjar den hållbara utvecklingens mål 11. Hållbara städer och samhällen samt 13. Bekämpa klimatförändringen

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

11. Hållbara städer och samhällen13. Bekämpa klimat­förändringarna

Läs följande artikel: Statistik från Kasvistieto berättar om det pris odlaren f... »