Hållbara bilbatterier av träd

Stora Enso bilbatteri.

Case - Publicerad 21.12.2021

Hur vore det om litiumjonbatteriernas (ackumulatorernas)  grafitkol kunde ersättas med något mera hållbart material?  Med någonting gjort av träd? Stora Ensos Lignode® är ett biobaserat kolmaterial, av lignin, som är en biprodukt vid cellulosaproduktion, och ett alternativ till icke förnybart kol.  Lignin är förnybart , dess ursprung kan spåras  och det produceras redan i miljontals ton, vilket snabbt hjälper den växande ackumulatorindustrin att bli mer hållbar. 

Under de senaste åren har man i trafiken, speciellt  i personbilar, övergått till användning av elmotorer i stället för bensinmotorer. Vid sidan av detta har i lagstiftningen ökats pressen på att minska koldioxid- och andra avgasutsläpp.  Indirekt påskyndas den här utvecklingen också av behovet att använda förnybara energikällor. Ackumulatorer ersätter  bränsletankar och bensinen ger plats för grön energi. För att göra denna förändring möjlig behövs enorma mängder bilbatterier.

Batterier av träd

Den globala batterimarknaden förutspås tiodubblas under följande årtionde, då batteritillverkarna söker mera hållbara material för att elektrifiera fordonstrafiken. Det ökande antalet elfordon förutsätter likaså ökat utbud av bilbatterier. Litiumjonbatterier är nu den mest populära lösningen. Det förväntas att fram till år 2030  är 80 % av alla nya sålda bilar i Europa elbilar.

Råmaterial som används i alla batterier måste idag importeras till Europa. Detta väcker ofta frågor om hur det är med konkurrensförmåga, miljö, ansvar och geopolitik.

En av batteriernas viktigaste komponenter är anoden. Det har beräknats att år 2030 är anod förbrukningen ca 80 kg per bil. Utan en betydande förändring är Europa i fortsättningen helt beroende av asiatisk, till stor del syntetiskt och fossilbaserat grafitmaterial vid anskaffning av material till anoden.

Kol behövs i  batteriets anoder, så att litiumjoner skall passa in vid batteriet laddning och urladdning. Idag är kolet framförallt grafit. Stora Enso tillverkar av lignin, som utvinns från träd, aktiva anodmaterial till litiumjonbatterier. Användningen av lignin – en biprodukt vid cellulosa förädlingen – ökar inte avverkningarna, utan ökar värdet på det virke som används för framställning av cellulosa.  Lignode® by Stora Enso erbjuder en hållbar, med konkurrenskraftigt pris, prestationskraftig och närproducerad leveranskedja för anodmaterial i Europa.

Miljövänligare elbilar

Hållbar utveckling kommer att bli den Europeiska bilindustrins viktigaste målsättning. Bil- och batteritillverkare satsar kraftigt på minska elbilarnas koldioxidutsläpp. Vid produktionen av elbilar kommer över hälften av kolutsläppen från batteriet. Anodernas grafit är näst största orsaken till koldioxidutsläpp från battericellernas komponenter. Batteritillverkarna gynnas således av Stora Ensos anodmaterial med låga utsläpp. Ligninbaserade anoder har för tillverkarna  tack vare den förnybara råvaran – trädet – potential att vara en lösning med neutrala eller t.o.m. negativa koldioxidutsläpp.

Författaren Sofi Vuojakoski arbetar som kommunikationschef i Stora Enso.

Stora Enso
Stora Enso är en global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi sysselsätter ca 23 000 personer. Våra aktier är noterade på bl.a.  Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R).  Våra fiberbaserade material är förnybara, cirkulära och fossilfria. Våra lösningar ger alternativ med låg kolhalt för produkter baserade på våra begränsade naturresurser. Vi tror att allt, som idag produceras av icke förnybara material, imorgon kan produceras av träd.

www.storaenso.com

Läs mera om Lignode.


Agenda 2030

Stora Ensos Lignode stöder målet att bekämpa klimatförändringar (13) och andra FN:s mål för hållbar utveckling, genom att befrämja hållbar industri , innovationer och infrastrukturer samt hållbar konsumtion ( 9,12).  Förnybara batterimaterial kan också ses som konkreta steg mot hållbara städer och samhällen 11) .

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur11. Hållbara städer och samhällen12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimat­förändringarna

Läs följande artikel: CGI Waste Manager hjälper halvera mängden matsvinn i profe... »