Energi

Finland är en föregångare som producent och användare av bioenergi. De förnybara energikällornas andel av slutförbrukningen av energi är i Finland nästan 35 procent. Det mål som EU har satt upp för Finland är 38 procent fram till år 2020. Träenergins andel av de förnybara energikällorna är cirka 80 procent. Även i fortsättningen kommer största delen av ökningen av förnybar energi att komma från träbiomassor.

Trä är den viktigaste råvaran i vår energiproduktion. Dess andel är större än oljans, kolets eller naturgasens, när man utöver den direkta energianvändningen beaktar den energi som uppstår i skogsindustrins processer.

Den träbaserade industrins sidoströmmar ger största delen av vår förnybara energi. Dessutom baserar sig många städers kombinerade produktion av el och värme på förnybar träråvara. I fortsättningen kommer också energifraktionerna från jordbrukets och livsmedelsindustrin sidoströmmar att utnyttjas effektivare än nu i energiproduktionen.

Användningen av träbaserade drivmedel ökar snabbt i Finland. Produktionen av bioolja som baserar sig på pyrolys har redan kommit igång och vidareförädlingen av den tallolja som uppkommer i cellulosaprocesserna till andra generationens biodiesel håller på att inledas. Också andra träbaserade anläggningar som förädlar flytande bränslen är under planering.

Bekanta dig med den mångsidiga bioenergin i Finland med hjälp av nedanstående artiklar.

Nyheter, Energi

Artiklar, Energi

Slam från avloppsverket ger avloppsreningsverket värme och el

EnergiCase
Biokaasulaitos

Av slammet i avloppsvatten från Pieksämäki, rätt lilla ekonomiområde med 17 000…

Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar märkbart biltrafikens kolfotspår

EnergiCase
Gasum biogas station.

Vilken som helst bensindriven bil kan med en eftermontering ändras till att fungera förutom…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del…

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

EnergiCase
Gasums biogas station.

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer…

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Finland utvecklarCase
Peltomaisema, jossa päällä teksti Biomassa-atlas verkkopalvelu.

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen…

Ovidja Krafts biometanisering omvälver bioenergins effektivitet och lagring

EnergiCase
A swamp.

Med den nya metoden producerar mikrober som isolerats från torvmarken metan av väte,…

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

EnergiCase
Labios biogasanläggningen.

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och…

Inga resultat.