Energi

Finland är en föregångare som producent och användare av bioenergi. De förnybara energikällornas andel av slutförbrukningen av energi är i Finland nästan 35 procent. Det mål som EU har satt upp för Finland är 38 procent fram till år 2020. Träenergins andel av de förnybara energikällorna är cirka 80 procent. Även i fortsättningen kommer största delen av ökningen av förnybar energi att komma från träbiomassor.

Trä är den viktigaste råvaran i vår energiproduktion. Dess andel är större än oljans, kolets eller naturgasens, när man utöver den direkta energianvändningen beaktar den energi som uppstår i skogsindustrins processer.

Den träbaserade industrins sidoströmmar ger största delen av vår förnybara energi. Dessutom baserar sig många städers kombinerade produktion av el och värme på förnybar träråvara. I fortsättningen kommer också energifraktionerna från jordbrukets och livsmedelsindustrin sidoströmmar att utnyttjas effektivare än nu i energiproduktionen.

Användningen av träbaserade drivmedel ökar snabbt i Finland. Produktionen av bioolja som baserar sig på pyrolys har redan kommit igång och vidareförädlingen av den tallolja som uppkommer i cellulosaprocesserna till andra generationens biodiesel håller på att inledas. Också andra träbaserade anläggningar som förädlar flytande bränslen är under planering.

Bekanta dig med den mångsidiga bioenergin i Finland med hjälp av nedanstående artiklar.