Fiskar och vatten

Den globala utvecklingen utmanar Finland att se på vattenresurserna och hur de ska användas på ett nytt sätt.  Behovet av vatten växer världen över oundvikligt. Befolkningstillväxten och förändrade levnadsvanor tvingar oss att söka nya lösningar för att använda och nyttja vatten.

Möjligheterna för Finlands akvatiska naturresurser, dvs. blå ekonomi, bygger på rika vattentillgångar, tekniskt kunnande av hög standard och en förmåga att möta mångsektoriella utmaningar. Finland har också en god internationell position som expert inom vatten- och miljösektorn. Samhällets välmående och antalet arbetstillfällen kan ökas genom blå bioekonomi om vattenresurserna, användningen av dem och produktionspotentialen kan ses på ett mer övergripande sätt än tidigare. Att de akvatiska naturresurserna används på många olika sätt utgör redan nu en grund för många ekonomiska verksamheter. De viktigaste delområdena inom blå ekonomi är vattenaffärsverksamhet, energiproduktion, fiskerinäring, näringscirkulation och industriella symbioser.

Enligt en preliminär potentialutredning har kortsiktiga tillväxtmöjligheter identifierats inom fiskerinäringen och turismen. Tillväxtmöjligheterna för export inom vattenaffärsverksamheten är avsevärt stora. Tillväxtpotentialen på längre sikt gäller näringscirkulation och industriella symbioser.