Sökresultat för sökordet: bl�� bioekonomi

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter
Biotalouden tuotteita

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under konferensen the European Bioeconomy Scene 2019 som hölls den 9 juli i Helsingfors. Vi behöver...

3.2 En stark kunskaps- och teknisk grund

...produkter, processer och tjänster. ÅTGÄRDER Ökad vetenskaplig forskning kring bioekonomi och dess genomslagskraft uppmuntras. Tvärvetenskaplig forskning inom bioekonomi uppmuntras. Forskningen kan innehålla teman såsom förutsättningar och begränsningar för bioekonomins tillväxt,...

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 24 ansökningar, fem projekt beviljas finansiering. Projektfinansieringen ingår i spetsprojektet för blå bioekonomi för Juha Sipiläs regering. Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som...

3.1 Högre mervärde genom bioekonomi

...potential att öka både den totala produktionen och värdet på användningen av bioekonomins nuvarande resurser. En mångsidig serviceaffärsverksamhet har producerat en betydande del av mervärdet inom bioekonomin. En av bioekonomins...

Strategi: Bioekonomi är nästa våg i ekonomin

Finland utvecklarCase

...och bioekonomi. Den ledande tanken i Finlands bioekonomiska strategi, som bifogas principbeslutet, är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas...

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

...nätverk som är kapabla att producera dessa. Ansökan är ett led i regeringens spetsprojekt för blå bioekonomi och ingår i den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi som godkändes i fjol....

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

...och förvaltning av vattenresurser Ansökan är en del av regeringens spetsprojekt inom blå bioekonomi och hänför sig också till genomförandet av den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi. Regeringen har avsatt...

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om genomförandet av regeringens strategiska prioritering Bioekonomi och rena lösningar och framskridandet av de spetsprojekt som...

Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar – Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Finland utvecklarNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 60 ansökningar, tio projekt beviljas finansiering. Planen för utveckling av blå bioekonomi blev klar år 2016. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin...

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen bioekonomi.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 4 augusti 2020 gäller tjänsten bioekonomi.fi. Webbplatsen bioekonomi.fi ägs av arbets- och näringsministeriet. År 2020 produceras tjänsten av arbets- och näringsministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet...

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Finland utvecklarNyheter

...Ministern kommer också att träffa finländska företag som är verksamma i USA och deltar i en konferens om bioekonomi. Näringsminister Mika Lintilä talar vid USA:s internationella bioekonomikonferens om hållbar produktion...

1.5 Utbildning och kompetens

Kompetensen och säkerställandet av den är ytterst viktiga element i den verksamhetsmiljö för bioekonomin som fastställs i strategin. Bioekonomiska aktörer har identifierat branschspecifika och allmänna teknikrelaterade behov av att utveckla...

Bioekonomi och ren energi står i centrum i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet

Finland utvecklarNyheter

...som bygger på bioekonomi och livsmedel Anslagen för jordbruk och livsmedelsekonomi används för att förbättra en konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel. Vidare vill man att...

Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

...av den nationella bioekonomistrategin (på finska) Bioekonomipanelens medlemmar Styrgruppen för uppdatering av bioekonomistrategin Sekretariatet för samordning av bioekonomistrategin   Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet 16.10.2020...

Konkurrenskraftsrådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att stimulera utvecklingen av en hållbar bioekonomi i Europa

Finland utvecklarNyheter

...för att främja regionala och lokala bioekonomier. Möjligheterna att finansiera innovativa bioekonomiska projekt blir också bättre när fonden Circular Bioeconomy Investment inrättas. EU:s bioekonomistrategi EU:s uppdaterade bioekonomistrategi publicerades i oktober...

Bioekonomi

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt Finlands bioekonomistrategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och så att Finland...