3.1 Högre mervärde genom bioekonomi

Ett centralt mål för den bioekonomiska strategin är att skapa ekonomisk tillväxt och arbetsplatser som grundar sig på hållbara lösningar genom att producera produkter och tjänster med ett så högt mervärde som möjligt och på så sätt skapa välfärd för hela Finland. Målet är också att öka den resurskloka användningen och återvinningen av material, utnyttja sidoströmmar och minska beroendet av icke-förnybara – särskilt fossila – råvaror. För att det ska vara möjligt att genomföra strategin måste man också säkerställa förnyelseförmågan, den ekologiska hållbarheten och den sociala rättvisan i fråga om förnybara naturresurser.

Bioekonomins ekonomiska avkastning har i första hand ökat traditionellt genom att öka produktionsmängderna. I framtiden bör man dock i högre grad än tidigare betona investeringar och produktion som ger mervärde. Oron för förändringarna i klimatet och förlusten av biologisk mångfald utmanar bioekonomin, anskaffningen av råvaror till den och produkternas livscykel. Investeringarna i nya, resurseffektiva processer ger en betydande potential att öka både den totala produktionen och värdet på användningen av bioekonomins nuvarande resurser. En mångsidig serviceaffärsverksamhet har producerat en betydande del av mervärdet inom bioekonomin.

En av bioekonomins viktigaste resurser är förmågan att på ett hållbart och effektivt sätt utnyttja råvaror, inklusive sidoströmmar, för att tillverka produkter och kemikalier med ett högt mervärde. I framtiden kommer sådana bioraffinaderier med flera produkter, där huvudprodukten inte endast är cellulosa, att producera flera hållbara alternativ till de nuvarande fossilbaserade produkterna. I bioraffinaderier kan även cellulosa vidareförädlas till nya produkter.

Resurseffektivitet som åstadkoms genom materialåtervinning är ett viktigt delområde. Material som används i produkterna ska kunna återvinnas som råvara antingen i samma eller i andra värdekedjor. För detta behövs effektiva återvinningsprocesser samt fungerande affärs- och samhällsmodeller för cirkulär ekonomi.

För att biobaserade material och produkter ska kunna återvinnas på ett sätt som ökar mervärdet behövs nya kunskaper och ett nytt tillvägagångssätt i planeringen av material, materialsystem och produkter. Vid planeringen av produkter som tillverkats av biobaserade material ska man förutom kraven från kunder och kraven på egenskaper även beakta materialens kopplingar och skillnader samt möjligheterna att hitta nya användningsområden för produktkomponenterna eller möjligheterna till ren materialåtervinning.

Utgångspunkten för uppdateringen av den bioekonomiska strategin är värdepyramiden, som utgår från att de råvaror som finns att tillgå används så noggrant och hållbart som möjligt. För att värdekedjan ska förverkligas förutsätts en hållbar och lönsam produktion av mellanprodukter. Utöver de nuvarande mellanprodukterna produceras ett större och bredare sortiment av produkter med ett högre mervärde. Produkterna ska vara konkurrenskraftiga och ha en fungerande marknad. Många bioekonomiska produkter ska vara konkurrenskraftiga även globalt.

När man siktar på att öka mervärdet bör man beakta att en hållbar konkurrenskraftig volymaffärsverksamhet skapar en viktig grund för att öka mervärdet.

ÅTGÄRDER

Ett FUI-program för grön övergång inom bioekonomin utarbetas och genomförs. Genom programmet stärks kunskapsbasen för att utveckla kunskaperna inom bioekonomi, nya produkter, resurseffektiviteten, affärsverksamheten och tjänsterna.

 • Innehållet i forskningen förnyas och det produceras information för att utveckla och kommersialisera nya produkter och tjänster inom bioekonomi.
 • Samarbetet mellan finansiärerna säkerställs så att en samordnad programhelhet kan genomföras. På så sätt säkerställs växelverkan mellan forskningen och innovationsarbetet, utveckling av de strategiska kunskaperna inom forskningen samt genomslagskraft i hela bioekonomklustret.
 • Kommersialiseringen och skalningen av nya material som uppstår inom en resursklok bioekonomi påskyndas genom stöd till små och medelstora företag, startup-företag och tillväxtföretag. Stöd kan ges för att utveckla spinoffer, för patent och för att lära sig mer om kommersialisering och skalning.
 • De dragande företagens roll i påskyndandet av ekosystemen identifieras
 • Forskningsaktörer, företag och finansiärer samlas för att diskutera produktteman enligt PPP-modellen och det säkerställs att produkterna kommer ut på marknaden, till exempel att skogsdata och forskningsdata som samlats in med offentliga medel förädlas till den form som produktutvecklingen kräver.
 • Det skapas metoder för att forskarna i högre grad ska dela med sig av sina kunskaper mellan högskolor, forskningsinstitut och företag, till exempel genom tidsbestämd finansiering av rörlighet.
 • Det säkerställs att FUI-programmet är förenligt med den nationella färdplanen för FUI-verksamhet (det nationella programmet för smart specialisering) och regionernas strategier för smart specialisering.
 • Kedjan från vetenskaplig forskning inom bioekonomi via tillämpad forskning till innovationer måste vara obruten.

Ansvar: UKM, ANM

Aktörer: Finlands Akademi, Business Finland, övriga ministerier, landskapsförbunden, regionerna

Etableringen av pilot- och demonstrationsanläggningar för nya, innovativa bioprodukter samt de första anläggningarna i industriell skala i Finland främjas.

 • Stärkt finansiering av demonstrations- och utrustningsinvesteringar som främjar bioekonomi och cirkulär ekonomi.
 • Nationella (till exempel Bioruukki) och regionala pilotmiljöers får en stärkt roll i utvecklandet av nya metoder för att på ett hållbart och effektivt sätt utnyttja biomassa och sidoströmmar från industrin.
 • Business Finlands och Finnveras samt regionutvecklingens instrument och verksamhetsmodeller för att påskynda pilot- och demonstrationsprojekt förnyas och samordnas bättre än i nuläget.
 • Det spelrum som möjliggörs tack vare EU:s gröna giv (green deal), programmet för hållbar tillväxt (RRF) och en mer Europacentrerad industripolitik utnyttjas för att stödja pilot-/demonstrationsprojekt för ny industriell produktion och projekt för industriell skalning.
 • Kunskaperna om bioekonomi och teknologi ökar för att stödja exporten av tjänster.

Målen stöds också av bland annat en accelerationsfil för investeringar och utvecklingen av tillståndsförfarandet kring investeringar i anslutning till denna, som man kommit överens om vid regeringens halvtidsöverläggning 2021.

Ansvar: ANM, JSM

Aktörer: Business Finland, Finnvera, VTT, Luke, Syke, Klimatfonden

Bioekonomins metoder för att stävja klimatförändringen och främja anpassningen till dess konsekvenser samt för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden identifieras.

 Ansvar: MM, JSM, ANM

Regionerna uppmuntras att utarbeta genomförandeplaner för bioekonomin utifrån sina egna styrkor.

 • Stöd för utvecklingen av regionala kluster inom bioekonomi och teknologiplattformar samt samarbetet mellan dessa.
 • Vi utarbetandet av regionala genomförandeplaner för bioekonomin säkerställts att de är förenliga med landskapsprogrammen och regionala strategier för smart specialisering.
 • De regionala genomförandeplanerna följs upp i regionerna.

Ansvar: ANM, JSM

Aktörer: NTM-centralerna, regionerna, Finlands skogscentral