Artiklar

Åtgärdspaket ska ta fram nya lösningar för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna

Trä och skogNyheter

I överensstämmelse med regeringsprogrammet bereder jord- och skogsbruksministeriet ett åtgärdspaket för att…

Nationellt lagstiftningsförslag som kompletterar EU:s avskogningsförordning på remiss

Trä och skogNyheter

Utkastet till regeringens proposition med förslag till nationell lag om avskogning är färdigt.…

Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat…

Finland och provinsen Nova Scotia i Kanada intensifierar samarbetet inom skogssektorn

Trä och skogNyheter

Fredagen den 26 april 2024 i Helsingfors undertecknade Finland och provinsen Nova Scotia en handlingsplan…

Finland och Mexiko fortsätter sitt samarbete inom skogssektorn

Trä och skogNyheter

Den 25 april 2024 undertecknade jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ett nytt samförståndsavtal om samarbete&…

Statens stöder privata skogsägares skogsvård och skogsförbättring med 38,4 miljoner euro 2024

Trä och skogNyheter

Vid sitt sammanträde den 25 april förordade statsrådets finansutskott en bevillningsfullmakt och anslag…

Inom Helmi-programmet gjordes år 2023 betydande insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald

Trä och skogNyheter

Livsmiljöprogrammet Helmi främjade aktivt iståndsättning och vård av livsmiljöer…

Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

Trä och skogNyheter

Genom att fullt ut genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) uppnås må…

Utvärderingen av Forststyrelsens områdesekologiska planering har färdigställts

Trä och skogNyheter

Forststyrelsen bör utveckla den områdesekologiska planeringen så att den i större utsträ…

Kommissionen har lagt fram ett förslag om skogsövervakning

Nyheter

Den 22 november lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om skogsövervakning.…

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts

Trä och skogNyheter

Statsrådet har den 16 november 2023 utfärdat en förordning om ikraftträdande av lagen…

Riktlinjer för naturnära skogsvård samlar metoder för att stärka mångfalden

Trä och skogNyheter

I somras publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer för naturnära skogsvård. I jord- och…

Statsrådet fattade ett principbeslut om den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Vid det allmänna sammanträdet den 19 oktober 2023 fattade statsrådet ett principbeslut om att…

Barents skogsforum i Rovaniemi avslutar Finlands ordförandeskap i Barentsarbetsgruppen för skogssektorn

Trä och skogNyheter

En av frågorna på agendan för Barents skogsforum den 4–5 oktober 2023 var ett övergripande&…

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest fö…

Arbetet med att iståndsätta försämrade livsmiljöer inom Helmi-programmet håller rask takt också i år

Trä och skogNyheter

Inom Helmi-programmet har värdefulla livsmiljöer runt om i Finland vårdats och istå…