Artiklar

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest fö…

Arbetet med att iståndsätta försämrade livsmiljöer inom Helmi-programmet håller rask takt också i år

Trä och skogNyheter

Inom Helmi-programmet har värdefulla livsmiljöer runt om i Finland vårdats och istå…

Grunden för framtidens skogar skapas nu – det nya programmet för anläggande av fröplantager 2060 har färdigställts

Trä och skogNyheter

Rapporten från den arbetsgrupp som har berett programmet för anläggande av frö…

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter

Nyheter

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter jord- och skogsbruksministeriet…

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör – regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen ä…

EU skärper målet för kolsänkor inom markanvändningssektorn till 2030

Trä och skogNyheter

En uppdatering av LULUCF-förordningen höjer målet för kolsänkor inom markanvä…

Utredning: EU:s politiska åtgärder bidrar till att öka kostnaderna för och behovet av arbetskraft inom skogsavverkning

Trä och skogNyheter

De policyer som gäller skogar och som för närvarande utarbetas i EU…

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april

Trä och skogNyheter

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft den 1 april 2023. Genom&…

Rundabordsforum för skogsbranschen söker lösningar för att stärka kolsänkorna

Trä och skogNyheter

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har sammankallat ett…

Arbetsgrupp ska utreda kompletterande metoder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda mö…

Virkesmarknadsarbetsgruppens gemensamma mål är välvuxna och friska skogar

Trä och skogNyheter

Aktörerna inom skogsbranschen anser det vara viktigt att första gallring av skog genomfö…

En ny vetenskapspanel för skogsbioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga…

Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande

Trä och skogNyheter

De ställföreträdande ständiga representanterna för EU-medlemsländerna godkände vid…

Naturresursinstitutets utredning om markanvändningssektorns nettosänkor har blivit klar

Trä och skogNyheter

De mest betydande orsakerna till att skogarnas effekt som nettokolsänka har minskat är en…