Naturens tjänster

Naturens tjänster upprätthåller vårt samhälle: naturen t.ex. reglerar klimatet, binder kol, jämnar ut översvämningar, bildar grundvatten och är också en viktig källa till välbefinnande och rekreation. Naturen behöver mångformighet för att fungera produktivt. Ekosystemtjänsterna, dvs. säkerställandet av funktionerna och strukturerna i ekosystemen är en förutsättning för en hållbar bioekonomi.

Naturens tjänster ger möjlighet till affärsverksamhet av många slag. Företagande som baserar sig på utnyttjandet av dem kan t.ex. förekomma inom sektorerna välbefinnande, hälsa, kultur eller turism. Att utveckla hållbara lösningar och omvandla dem till affärsverksamhet är en central del av bioekonomin. Sådana lösningar kan också i vidare bemärkelse hänföra sig till identifiering och tryggande av ekosystemtjänsterna. Ny affärsverksamhet med hjälp av naturens tjänster kan skapas t.ex. inom byggverksamhet och distribuerad energiproduktion samt inom vatten- och landskapsvård (t.ex. utnyttjande av vattenkretsloppet, mikroklimat och växtlighet som en del av ett hållbart byggande och en hållbar samhällsplanering).

Bekanta dig med naturens tjänster med hjälp av nedanstående artiklar.