Artiklar

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

Nyheter

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt fö…

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett samråd med de berörda parterna om uppdateringen av skärgårdslagen

Redaktörens valNyheter

En arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet håller just nu på att bereda…

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Redaktörens valNyheter

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bö…

Utöver anpassningsåtgärder tryggades försörjningsberedskapen och skapades förutsättningar för tillväxt i regeringens ramförhandlingar

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramfö…

Projekten inom Fånga kolet lyfts fram i flera sidoprogram under FN:s klimatförhandlingar COP28

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar två egna sidoevenemang och är partner i flera andra evenemang vid&…

Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

Redaktörens valNyheter

Regeringen lämnade till riksdagen sin proposition med förslag till ändring av bokföringslagen…

Johanna Buchert fortsätter som generaldirektör för Naturresursinstitutet

Redaktörens valNyheter

Statsrådet har utnämnt teknologie doktor Johanna Buchert till ny generaldirektör för…

Det satsas på livsmedelstrygghet, försörjningsberedskap och jordbrukets lönsamhet

Redaktörens valNyheter

Regeringen beslutade den 19 september 2022 om ett förslag till budgetproposition för 2023. För jord-&…

Utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 på remiss

Redaktörens valNyheter

Ett utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 (KISS2030) har sä…

Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, så…

Regionala och kommunala aktörer efterlyser tydlighet i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och stöd för lokal anpassning

Redaktörens valNyheter

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar förnyas i år, och…

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

Redaktörens valNyheter

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska fö…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mö…

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finland utvecklarNyheter

Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin…

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man…

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt

Redaktörens valNyheter

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades…