Artiklar

Johanna Buchert fortsätter som generaldirektör för Naturresursinstitutet

Redaktörens valNyheter

Statsrådet har utnämnt teknologie doktor Johanna Buchert till ny generaldirektör för Naturresursinstitutet för 10.9.2023 –…

Det satsas på livsmedelstrygghet, försörjningsberedskap och jordbrukets lönsamhet

Redaktörens valNyheter

Regeringen beslutade den 19 september 2022 om ett förslag till budgetproposition för 2023. För jord-…

Utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 på remiss

Redaktörens valNyheter

Ett utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 (KISS2030) har sänts på remiss…

Betoning på tryggad livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen,…

Regionala och kommunala aktörer efterlyser tydlighet i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och stöd för lokal anpassning

Redaktörens valNyheter

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar förnyas i år, och den kommer att styra…

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

Redaktörens valNyheter

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska förhandla om EU:s…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mötets tema är…

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finland utvecklarNyheter

Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett…

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man särskilt…

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt

Redaktörens valNyheter

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades den 28 februari…

Till riksdagen lämnas en U-skrivelse om kommissionens förslag till en ny förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Redaktörens valNyheter

Statsrådet lämnade den 30 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till…

En bättre värld kräver hållbarare investeringar – färdplanen för hållbar finansiering har uppdaterats

Finland utvecklarNyheter

Ingen fattigdom, ingen hunger utan hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och fred för alla – överallt.…

Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september. Tisdagen…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Programmet för cirkulär ekonomi ställer upp mål för att begränsa överkonsumtionen av naturresurser

Redaktörens valNyheter

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi. I och med beslutet…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…