1. Utgångspunkter för uppdateringsarbetet

Finlands första nationella bioekonomiska strategi godkändes i maj 2014 som ett led i statsrådets principbeslut ”Tillväxten inom spetsområden”. Innehållet i strategin motsvarade EU:s bioekonomiska strategi som godkändes 2012.

EU:s bioekonomiska strategi uppdaterades i slutet av 2018. På kommissionens begäran konstaterades som slutsats av den bioekonomiska konferensen European Bioeconomy Scene 2019 som ordnades i Finland att Finland bereder rådets slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomiska strategi.

Slutsatserna godkändes av Konkurrenskraftsrådet i november 2019. I slutsatserna uppmanas medlemsländerna att påskynda bioekonomi genom att utarbeta eller uppdatera sina nationella bioekonomiska strategier.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 1 juli 2020 en styrgrupp, ett samordningssekretariat och en rådgivande bioekonomipanel bestående av representanter för omfattande intressentgrupper för projektet med att uppdatera den bioekonomiska strategin (TEM071:00/2020).

Strategiutkastet var offentligt utlagt för utlåtande via Lausuntopalvelu.fi, responsen (50 st.) har beaktats i tillämpliga delar.

Genom uppdateringen av den bioekonomiska strategin strävar man efter att öka bioekonomins mervärde samtidigt som den sociala och ekonomiska rättvisan och jordens bärkraft beaktas.