4.2 Uppföljning av strategin och åtgärderna

Effekterna av den nationella bioekonomiska strategin följs med hjälp av en statistisk helhet som Naturresursinstitutet och Statistikcentralen tillsammans skapat. Indikatorer för genomförandet av strategins huvudmål är bioekonomins

  • mervärde
  • investeringar
  • varuexport
  • sysselsatta.

Som en strategisk åtgärd preciserar LUKE och Statistikcentralen de befintliga bransch- och sektorspecifika indikatorerna. En annan strategisk åtgärd är att precisera ansvar och metoder. Specificeringen av vilka branscher och sektorer som omfattas av övervakningen och presentationssättet kan till vissa delar ändra de siffror om mervärde, investeringar, varuexport och sysselsättning inom bioekonomin som tidigare presenterats.

Den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten följs med andra befintliga indikatorer, inklusive sektorspecifika indikatorer. Till exempel följer man indikatorer för social hållbarhet i uppföljningen av hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030, www.kestavakehitys.fi. Dessutom används de hållbarhetsindikatorer som ingår i EU:s bioekonomiska strategi. I uppföljningen av strategin utnyttjas också ändamålsenliga indikatorer i andra strategier och politiska program, till exempel mångsidiga indikatorer med anknytning till ekosystemtjänster.

I uppföljningen av den bioekonomiska strategin granskas vilka indikatorer eller mätare för ekologisk hållbarhet som lämpar sig för att bedöma åtgärdernas konsekvenser.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att verkställa uppföljningen av effekterna av strategin. Strategin utvärderas första gången senast 2024 och därefter varje regeringsperiod.

Effekterna av strategin har bedömts då scenarier utarbetats och i granskningar av Finlands nationalekonomi.