Genomförandet av bioekonomistrategin

Finlands bioekonomiska strategi genomförs i samarbete mellan flera ministerier. Arbetsoch näringsministeriet fortsätter ansvara för koordineringen av arbetet. Arbets- och näringsministeriet tillsätter en styrgrupp och ett sekretariat för strategin. Styrgruppens uppgift är att följa hur både strategin och åtgärderna framskrider.

Styrgruppen (kommande)

Sekretariat