Genomförandet av bioekonomistrategin

Finlands bioekonomiska strategi genomförs i samarbete mellan flera ministerier. Arbetsoch näringsministeriet fortsätter ansvara för koordineringen av arbetet. Arbets- och näringsministeriet tillsätter en styrgrupp och ett sekretariat för strategin. Styrgruppens uppgift är att följa hur både strategin och åtgärderna framskrider.

Styrgruppen (kommande)

Sekretariat

Uppföljning

Bioekonomins värdeökning 2021, artikeln 14.10.2022 (översättning 2.12.2022): Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning