3.3 En konkurrenskraftig verksamhetsmiljö

Bioekonomins verksamhetsmiljö bestäms av verksamhetsmiljön i Finland och på EU-nivå och av den internationella omvärlden med omgivande lagstiftning och politik. Investeringar i bioekonomi förutsätter en rätt lång återbetalningstid och aktörerna måste kunna lita på att författnings- och den politiska miljön är förutsägbar. Å andra sidan – om sätten att använda förnybara råvaror förändras till exempel i en riktning som ger ett större mervärde, kan det i den nuvarande verksamhetsmiljön finnas drag som inte stöder detta.  EU-regleringen spelar en viktig roll i den finländska bioekonomins regleringsmiljö. EU-bestämmelserna omfattar till exempel finansiering, industripolitik, forsknings- och utvecklingspolitik samt jordbruks- och miljöpolitik. Det är viktigt att göra nya investeringar i bioraffinaderier och utveckla de befintliga anläggningarna för att produkter med högt mervärde inom bioekonomin ska komma ut på marknaden.

ÅTGÄRDER

Eventuella incitament samt särdrag i branschen och företagsverksamhet kring kommersiellt utnyttjande av ekosystemtjänster utreds

 • Man utreder särdragen i branschen och företagandet i anslutning till kommersiellt utnyttjande av ekosystemtjänster (inom skogssektorn i synnerhet ”övriga inkomster från skogen”) samt vilka typer av incitament (inkl. beskattning) det vore bra att använda för att utveckla mervärdet.

Ansvar:  JSM, FM, ANM

Aktörer: forskningsinstitut

Arbetet för att göra tillståndsprocesserna för bioproduktionsanläggningar smidigare fortsätter genom att myndighetssamarbetet stärks och i syfte att locka till investeringar

 • Samarbetet mellan myndigheter och sökande utvecklas och etableras.
 • Digital information utnyttjas i ansökningsprocessen.

Ansvar: MM, ANM

Aktörer: NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, kompetenskluster för bio- och cirkulär ekonomi

Användningen av offentliga finansieringsinstrument främjas i olika skeden av utvecklingen av värdekedjor inom bioekonomi

 • Aktörerna får bättre information än tidigare om möjligheterna att använda finansieringsinstrument för bioekonomi och rådgivningen kring dessa utvecklas.
 • Garanti- och finansieringsinstrumenten utvecklas så de allt effektivare stöder tillväxten hos startup-företag inom bioekonomi.
 • Företagsrådgivningen för små och medelstora företag utökas och förmedlingen av information om tillgängliga finansieringsmöjligheter förbättras.
 • Tillräckliga offentliga satsningar på att utveckla logistiklösningar, datatrafiknät och trafikinfrastrukturen säkerställs så att de stöder nya investeringar i bioraffinaderier och annan affärsverksamhet inom bioekonomi samtidigt som de förändringar som sker i produktionen och konsumtionen beaktas.

Ansvar: ANM, JSM, MM, KM

Aktörer: NTM-centralerna, Business Finland, Finnvera, Tapio Oy, landskapsförbunden regionerna

Ökad genomslagskraft hos hållbar finansiering och nya resultatbaserade finansieringsmodeller

 • Det utreds huruvida en resultatbaserad finansieringsmodell som utnyttjar privat placeringskapital kan utnyttjas för att främja målen för bioekonomin.
 • Ökad information om ekosystemen för hållbar finansiering i syfte att styra det privata investeringskapitalet så att de centrala utmaningarna inom bioekonomin kan lösas och tillväxtmöjligheterna påskyndas.

Ansvar: ANM, JSM, MM

Aktörer: Klimatfonden, Tesi, Kompetenscentret för impact-investeringar

Gränsöverskridande samarbete främjas

 • Samförståndsprotokoll (MoU) med viktiga partnerländer bereds utifrån företagens och aktörernas behov.
 • Det bilaterala samarbetet med Sverige och andra länder i närområdet främjas inom bioekonomin, bland annat inom forskning.
 • Aktörernas deltagande i EU:s gemensamma nätverk och projekt för bioekonomi stöds.

Ansvar: ANM, JSM

Aktörer: NTM-centralerna, Business Finland, regionerna, yrkesläroanstalter, högskolor, forskningsinstitut