1.2 Lägesöversikt över bioekonomin

Bioekonomins avkastning, mervärde och export har ökat och antalet sysselsatta har hållits på samma nivå efter att Finlands bioekonomiska strategi publicerades 2014. År 2019 var bioekonomins avkastning 74,4 miljarder euro och mervärdet 26 miljarder euro, medan avkastningen 2014 var 62,6 miljarder euro och mervärdet 21 miljarder euro till löpande priser. Bioekonomin stod för 16 procent av nationalekonomins totala avkastning och för 13 procent av mervärdet. Den avkastning och det mervärde som branscherna inom bioekonomi åstadkommit har förändrats i nästan samma takt som nationalekonomin i genomsnitt under 2010-talet.

Bild 1: Lukes bild av de andelar olika branscher inom bioekonomin står för och hur mervärdet fördelas mellan olika branscher.

De bioekonomiska produkterna utgör cirka en tredjedel av Finlands varuexport. Inom bioekonomin svarar skogsprodukterna ensamma för över 70 procent av värdet på den bioekonomiska exporten. Värdet på exporten av bioekonomiska produkter var 18,8 miljarder euro 2019.

År 2019 sysselsatte de bioekonomiska branscherna sammanlagt 301 800 personer, det vill säga elva procent av det totala antalet sysselsatta. Utläggningar på entreprenad, automation och mekanisering såväl inom industrin som inom jordbruket gör det svårare att jämföra statistiken tidsmässigt i uppföljningen av de övergripande effekterna av förändringarna.