2.3 Mål

Strategins huvudsakliga mål är att öka bioekonomins mervärde. Målet är att skapa ekonomisk tillväxt och arbetsplatser som grundar sig på hållbara lösningar genom att producera produkter och tjänster med ett så högt mervärde som möjligt.

Bioekonomins mervärde var 26 miljarder euro 2019. Målet med strategin är att öka den årliga tillväxttakten vad gäller bioekonomins mervärde från tre procent till 4 procent. Om målet för den bioekonomiska strategin uppnås kommer bioekonomins mervärde att uppgå till 50 miljarder euro år 2035.

Bioekonomin spelar en viktig roll när det gäller att stödja en grön övergång i samhället. Hållbar bioekonomi är lösningen på många frågor som gäller klimatet och den biologiska mångfalden. Det att bioekonomin har en aktiv roll i den gröna övergången garanterar en socialt och regionalt rättvis och ekonomiskt hållbar förändring.

Målet med den bioekonomiska strategin är samtidigt också att

  • skapa konkurrenskraftiga och innovativa bioekonomiska lösningar på globala problem
  • skapa förnyande affärsverksamhet både i hemlandet och för den internationella marknaden och som skapar välfärd i hela Finland
  • öka den resurskloka användningen och återvinningen av material samt utnyttja sidoströmmar
  • minska beroendet av icke-förnybara – särskilt fossila – råvaror
  • säkerställa ekologisk hållbarhet, social rättvisa och förnyelseförmågan hos förnybara naturresurser samt stärka den bredbasiga kompetensen om bioekonomi
  • stärka och förnya den teknologiska grunden.