4.1 Ledning av genomförandet av strategin

Finlands bioekonomiska strategi genomförs i samarbete mellan flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet fortsätter ansvara för koordineringen av arbetet. Arbets- och näringsministeriet tillsätter en styrgrupp och ett sekretariat för strategin. Styrgruppens uppgift är att följa hur både strategin och åtgärderna framskrider.

Organisationer inom ministeriernas förvaltningsområden deltar i stor utsträckning i genomförandet av strategin. I genomförandet utnyttjas en nationell bioekonomipanel som består av intressentgrupper inom bioekonomi och som kommer att fortsätta som en bredbasig dialog- och samarbetsgrupp. Arbets- och näringsministeriet tillsätter panelen vars sammansättning kan ändras under mandatperioden. Ministeriernas styrgruppsmedlemmar är också med i panelen. Panelens arbete stöds av tjänstemannasekretariatet.

Panelen kan tillsätta egna arbetsgrupper, projekt, program och annan verksamhet. I regel kan ministerierna bistå i det praktiska arbetet, men inte dela ut ekonomiskt stöd för att genomföra projekt, om det inte har reserverats resurser för dem i budgeten.

Vad gäller kommunikation fortsätter kommunikationsgruppens samarbete som fungerade bra under föregående strategiperiod och som stöds av webbplatsen Biotalous.fi.