1.6 Miljöhälsa och arbetarskydd inom bioekonomin

Bioekonomins produkter och råvaror är organiskt material. Under vissa omständigheter är det skäl att beakta aspekter som hänför sig till miljöhälsa och arbetarskydd vid behandlingen av dem. När den cirkulära ekonomin stärks ökar hanteringen, lagringen och återvinningen av organiska biologiska råvaror.  När biomaterial cirkulerar förändras deras egenskaper och nya komponenter förenas med deras sammansättning vid användning och hantering.

I takt med att bioekonomin utvecklas bör man utöver arbets- och lagringsförhållandena även fästa uppmärksamhet vid slutprodukternas säkerhet (bland annat tungmetaller, läkemedel, organiska skadliga ämnen) innan de tas i bruk som återvinningsmaterial eller som återvunnet material.

År 2016 blev det förbjudet att dumpa organiskt avfall på avstjälpningsplatser. I flera nationella strategier och EU-direktiv har man satt upp mål om att behandla biologiskt nedbrytbara avfallsfraktioner på annat sätt än genom förbränning. I Finland ligger arbetarskyddet och hanteringen av kemikalier samt tillståndsreglerna och bestämmelserna i anslutning till denna verksamhet på hög nivå. Nya innovationer och produkter ska granskas ur ett säkerhetsperspektiv i ett så tidigt skede som möjligt. Miljöhälsa och arbetarskydd är genomgående teman som inte behandlas närmare i denna strategi, men dessa aspekter bör lyftas fram för att man kontinuerligt ska kunna stöda godtagbara bioekonomiska produkter och en godtagbar bioekonomisk verksamhet.